Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Inkluzivní vzdělání

Prostřednictvím projektu Rovná šance vytvoříte podmínky pro rozvoj inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Všechny materiály v této oblasti jsou ověřené v praxi a pomohou vám naplnit Váš ŠVP.

 

Prevence rizikového chování

Rovná šance pomáhá u žáků rozvíjet klíčové kompetence. Podporuje týmovou práci, využívání moderních informačních technologií, rozvoj mezilidských vztahů a vychovává k aktivnímu občanství. Cílem je podpořit vytváření postojů žáků ke svým vrstevníkům a vytváření hodnotového žebříčku. V ideálním případě žáci na projektu pracují ve skupinách, které jsou národnostně / etnicky různorodé. V rámci projektu žáci sesbírají, zpracují a jednoduše převedou do digitální podoby zajímavý etnografický materiál. Výukové materiály vytvořené žáky a pedagogy mohou sloužit jako součást běžné výuky. Projekt Rovná šance je možné využít v hodinách občanské výchovy, dějepisu, ale také českého jazyka. Tento projekt představuje tvůrčí a poutavé projektové vyučování.

K projektu Rovná šance poskytujeme propracovanou metodiku zahrnující podrobný popis jednotlivých aktivit a on-line nástroje pro publikaci žákovských prací na internetu.

 

Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP

Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa

 

TIP: Jak integrovat žáky z odlišného sociokulturního prostředí? Realizujte projekt „ROVNÁ ŠANCE“, ve kterém budou žáci společně mapovat tradice a kulturní zvyklosti různých skupin obyvatel. V rámci projektu budou přirozeně využívat moderní technologie a rozvíjet své kompetence. Nabízíme Vám komplexní a vyzkoušenou metodiku k projektu, jehož výstupem může být například on-line prezentace, výstava a brožura.

Více informací o projektu "Rovná šance" naleznete na webových stránkách www.ocamiziakov.sk.